Regulamin

serwisu www.drivetoyou.pl

hero

Serwis DriveToYoułączy Cię z szeregiem lokalnych dostawców, dzięki czemu możesz zamówić od nich produkty żywnościowe z dostawą pod same drzwi.

Zamówienie jest niezwykle proste. Niniejsze warunki współpracy określają zasady, prawa i obowiązki mające zastosowania do zamawiania produktów w serwisie DriveToYou.pl od współpracujących z nami sklepów (dostawców).

Serwis DriveToYou nie sprzedaje bezpośrednio towarów. Towary kupujesz u Dostawców, którzy zamieszczają swoją ofertę w naszym sklepie internetowym.
Serwis DriveToYou umożliwia przejrzenie oferty Dostawcy oraz techniczną realizację zamówienia pomiędzy Klientem a Dostawcą oraz realizuje bezpośrednio usługę dostawy zamówionego u Dostawcy towaru do Klienta.

 1. DEFINICJE

  W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

  • Warunki Współpracy - niniejszy regulamin dokonywania zakupu produktów przez Klientów w serwisie DriveToYou.pl
  • Klient – osoba składająca zamówienie w naszym sklepie internetowym
  • Dostawca– partner DriveToYou.pl, oferujący Klientowi swoje produkty w naszym sklepie internetowym
  • Zamówienie - złożone przez Klienta zamówienie na produkty Dostawców, oferowane w naszym sklepie internetowym
  • Produkty – produkty sprzedawane przez współpracujących z nami Dostawców w naszym sklepie internetowym. Pamiętaj, że przez produkty, rozumiemy wyłącznie towary stanowiące własność współpracujących z nami Dostawców.
  • My - FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”
  • Sklep internetowy - sklep internetowy, prowadzony przez nas w domenie DriveToYou.pl
  • Zwrot – określone przez Dostawców uprawnienia do zwrotu zamówionych produktów w określonym okresie i na określonych przez Dostawców warunkach.
  • Dostawa – realizacja dostarczenia zamówionych produktów u Dostawcy pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.


 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy DriveToYou działający pod adresem www.drivetoyou.pl jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Fundacją.

   Dostawa towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji za dostawę realizowana jest przez Sklep internetowy.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki składania zamówień na produkty Dostawców udostępnione w Sklepie internetowym, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. Sklep internetowy łączy z szeregiem lokalnych dostawców, dzięki czemu Klient może zamówić od nichprodukty żywnościowe z dostawą pod same drzwi oraz realizuje usługę dostarczenia zamówionych produktów. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:
   • posiadanie dostępu do Internetu;
   • posiadanie adresu e-mail;
   • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
   • włączona obsługa javascript;
   • akceptacja plików cookies.
  4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
  6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  7. Przeglądanie produktów Dostawców umieszczonych w Sklepie internetowym nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty udostępnione w Sklepie internetowym nie wymaga zarejestrowania.
  8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.


 3. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Pamiętaj, ze nie jesteśmy stroną zawieranych z Tobą przez Dostawców umów sprzedaży produktów. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę złożonego przez Ciebie zamówienia, o czym zostaniesz niezwłocznie powiadomiony, drogą e-mail. Wszelkie pytania lub zażalenia dot. zamówienia i jego realizacji prosimy kierować bezpośrednio do dostawcy.
  2. Nie odpowiadamy za działania Dostawców i za jakość oraz terminowość realizowanych przez nich zobowiązań. Nie pośredniczymy również w procedurze reklamacyjnej.
  3. Po złożeniu zamówienia przekażemy Ci e-mail z jego podsumowaniem i wszelkimi informacjami koniecznymi do śledzenia realizacji twojego zamówienia. Dostawca ma możliwość odmowy realizacji zamówienia lub uwarunkować je dodatkowymi wymogami.
  4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)
  5. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
  6. W Koszyku, Klient ma możliwość:
   • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
   • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
   • dodania kodu rabatowego.
  7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdziwe dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
  8. Dostawa zakupionego u Dostawcy towaru realizowana jest w terminie 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia lub od momentu potwierdzenia płatności za dostawę na koncie Sklepu i za towary na koncie Dostawcy.
  9. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
  10. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
  11. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.
  12. W przypadku braku u Dostawcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
  13. Jeśli zapłata za dostawę, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotęw ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
  16. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski.


 4. CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

  1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Dostawców produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.
  2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach dostawy.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów od Dostawców, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Dostawców przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  4. Koszty dostawy doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.


 5. DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI ZA TOWARY I DOSTAWĘ

  1. Zapłaty za dostawęmożna dokonać za pomocą Sklepu Przelewy24
  2. Zwrot środków za dostawę następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Zapłaty za produkty można dokonać wyłącznie za pomocą przelewu tradycyjnego bezpośrednio na konto Dostawcy.


 6. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

  1. Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany z zakupionego produktu, prosimy o kontakt bezpośrednio z Dostawcą. Nie odpowiadamy jakość produktów Dostawcy. Z uwagi na powyższe wszelkie kwestie związane z reklamacją produktów, powinieneś prowadzić bezpośrednio z Dostawcą.
  2. Jeżeli jesteś niezadowolony z produktu lub sposobu realizacji zamówienia, prosimy o skontaktowanie się w tym zakresie ze Sklepem. Nie odpowiadamy za wykonanie swoich zobowiązań przez Sklepy. Oczywiście zapewnimy Ci możliwość kontaktu ze Sklepem.
  3. W zakresie możliwości zwrotu towarów lub odstąpienia od zamówienia – sprawdź proszę warunki określane w tym zakresie przez Dostawcę, którego produkty kupiłeś. Pamiętaj, że warunki zwrotu lub odstąpienia mogą się różnić u poszczególnych Dostawców. Zaznaczamy, że produkty nie mogą być w żadnym wypadku zwrócone/dostarczone bezpośrednio do nas.


 7. PLIKI "COOKIES"

  1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.
  3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.
  4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
   • Cookies tymczasowe (sessioncookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
   • Cookies stałe (persistentcookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.
  5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.
  6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
   • Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
   • Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
   • Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
   • Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
   • Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.
  7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.


 8. ZWROTY NALEŻNOŚCI ZA DOSTAWĘ

  1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
   • anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
   • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy z Dostawcą), które zostało dostarczone za naszym pośrednictwem;
  2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:
   • z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;


 9. NEWSLETTER

  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
  2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
  4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
  5. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
  6. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
  7. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 06.04.2020r.


Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

shape